Debatt: Umeå 2014

ÖPPEN SKRIVELSE FRÅN KF KRETSEN ANGÅENDE UMEÅ 2014
6 februari 2012

KF Kretsen har sedan starten sett hur viktigt ett kulturhuvudstadsår är för utvecklingen av kulturlivet i Umeå och vilken betydelse det kan ha i den dagliga verksamheten för att förankra kulturdriven utveckling i samhället i allmänhet. KF Kretsen är en bred kulturförening men med en spetskompetens inom alternativkulturområdet, något som kanske främst manifesterats i den årligt återkommande Sunset Park-festivalen, men som också återfinns i den dagliga verksamheten året runt. Det produceras musik, videos, konst, dans och bild. Det arrangeras klubbar, konserter, workshops, föreläsningar, film- och temakvällar på området. Umeå är på Sverigekartan i dag en av de främsta nodpunkterna inom området (i förhållande till befolkning) och KF Kretsen ser det som oerhört viktigt att verka för respekt, acceptans och tillväxt för genrerna.

Umeå är och har länge varit en stad för starka subkulturrörelser. Vi ser flera som etablerats genom tiderna, bland annat jazzen, folkmusiken, hardcorerörelsen och hårdrocken. Det finns fler. En av dessa är de konstformer som i tyskland kallas ”Schwarze Scene” (ungefär ”den svarta scenen”) där, för att förklara det enkelt,genrer som synth, goth och industri är en tydlig del av den övergripande estetiken. I Umeå är denna rörelse tämligen stor och omfattar hundratals utövare. Dock ska det poängteras att detta inte är en musikrörelse utan snarare en mer eller mindre världsomspännande folkrörelse.

I Europa finns hundratals festivaler och event som anknyter till detta kulturområde. Bland de största är exempelvis Wave Gotik Treffen, ett event i Leipzig som årligen lockar ca 20 000 inresta besökare! I Sverige var Arvikafestivalen det närmsta men tyvärr är festivalen nedlagd då – enligt vår bedömning – ledningen gjorde ett grundläggande misstag och frångick sin profil och sin publik, en skada inom trovärdigheten man fick svårt att reparera, vilket ledde till att publiken svek då man inte såg arrangören som en genuin företrädare för alternativkulturen längre. Så tyvärr förlorade Sverige en viktig festival för alternativscenen. Så just nu har Sverige ett tomrum på arrangörssidan inom detta område. Sunset Park är landets troligen just nu enda existerande återkommande utomhusfestival av denna karaktär för området.

I Umeå har denna del av alternativkulturen varit stark länge. Redan på 80-talet kom de första banden och konstnärerna, vilket kulminerade på 90-talet, dock i skuggan av den mer mediadominanta hardcorerörelsen. Kring millennieskiftet arrangerade Club Greyscale (som för övrigt är en av landets största och äldsta klubbar inom området) några upplagor av ”Alternativfestivalen” i Umeå, men då för lite stöd då gavs från Umeå Kultur kunde inte festivalen få fotfäste. Det dröjde ända till 2008 då första upplagan av Sunset Park festivalen arrangerades av KF Kretsen innan en större händelse kunde äga rum. Denna festival stöttades initialt av Umeå Kultur och Fritid och har sedermera fått ett erkännade och numera ett årligt verksamhetsstöd (om än ett av de lägsta festivalstöden i Umeå). Förutom för genrens egna företrädare kan man se tydliga trendinfluenser på andra kulturfestivaler i Umeå där såväl MADE-festivalen som ibland Umeå Open flörtar med bokningar från dessa genrer.

KF Kretsen har sett det otroligt viktigt att verka för att alternativkulturscenen ska få ett synliggörande och ett erkännande för Umeå i samband med Kulturhuvudstadsåret 2014, ett kulturhuvudstadsår som haft temat ”Nyfikenhet och passion”, något vi anser är kännetecken för alternativkulturens yttringar. Med slagord som ”Medskapande” och ”Open Source” har vi hoppats att kulturområdet äntligen ska öppnas upp för dagens aktiva subkulturer, att vi ska ta tillvara de subkulturer som finns medan dom verkar snarare än att i efterhand hylla dom, vilket tyvärr är alltför vanligt historiskt sett.

En gång i tiden kallades jazzen ”djävulens musik” och ni som är tillräckligt gamla minns väl att hardcore-vågen i Umeå med Refused i spetsen, inte precis mottogs med öppna armar och stöd för utvecklingen av Umeås kulturpolitiska företrädare på 90-talet… Vi hoppas i alla fall att man lärt sig av misstagen och att Europas Kulturhuvudstad Umeå ska vara en stad som lyfter, stöttar och förstår vikten av att nya rörelser ges utrymme, erkännande och jämlika resurser!

 

KF Kretsen har arbetat länge för att få en delaktighet i kulturhuvudstadsarbetet. Processen började tidigt. Redan 2007 lämnade KF Kretsen in en skrivelse till Umeå 2014 där idén om en alternativkulturfestival i Umeå presenterades redan inför arbetet med Umeås kandidatur. Den skrevs till och med på uppdrag av Umeå Kommun. Den första versionen av Umeås ansökan innehöll delar av detta dokument. Inget av det inskickade kom med i Umeås slutliga ansökan. KF Kretsen var redan då kritiska till hur Umeå 2014 uteslutit de delar av alternativkulturen som ansökan beskrivit ur stadens kulturprofilbeskrivning.

 

Efter att Umeå vunnit kandidaturen så öppnades nya möjligheter i och med att det omtalade ”Open Source” systemet skulle lanseras 2010 och en projektorganisation för 2014 kommit på plats. KF Kretsens styrelse fattade så redan 2010 förväntat beslut om inriktningen på det projekt vi ville föreslå, en inriktning som innebar att utveckla det projekt som senare fick namnet ”En kulturhuvudstad för alternativkultur”. Projektet tog sin utgångspunkt från Sunset Park festivalens omfattning och form men tar ett helhetsgrepp om utvecklingen för denna kulturgren i Umeå inför, under och efter kulturhuvudstadsåret.

Detta följde helt och hållet de riktlinjer som Umeå 2014s konstnärliga ledare och sedan också dåvarande administrativa chef gav. Det sades vara viktigt att det inte ”var ett fyrverkeri” utan något som stärkte kulturlivet innan, under och långsiktigt, dvs även efteråt. Hur Umeå 2014 skulle bli till presenterades som en process som handlade om långt mer än effektsökande arrangemang under ett enda år, utan som något där de retoriskt skickligt ej fullständigt uttalade men hängande i luften löftena handlade om satsningar på kulturlivets aktörer, ett ”äntligen” och ett ”wow, vi får vara med, vi får förtroende”. En känsla som skulle visa sig vara helt felaktig.

Hösten 2010 bjöds de föreningar som har årligt verksamhetsstöd in till ett första informationsmöte om Umeå 2014 och möjligheterna till medverkan. Vid detta möte närvarade även bland annat KF Humlan, Teaterföreningen och Umefolk/Folkmusikföreningen. Vid mötet presenterade kulturchef och tillika kulturhuvudstadsprojektledare Fredrik Lindegren visionen samt slog fast att de inbjudna föreningarna skulle få möjlighet att presentera ett projektförslag på hur man ville arbeta mot 2014.

 

Vid mötet utlovades också en personlig coachning som skulle följa och utveckla projektet i samråd med Umeå 2014. Målsättningen var tydlig: att ge bra förutsättningar i processen för föreningarna för att sträva mot att möjliggöra projektet med delfinansiering (max 40%) från Umeå 2014. Man ville redan i oktober 2010 ha in första förslag på projekt. KF Kretsen arbetade hårt och många timmar i september för att leverera ett förslag. Dock uteblev utlovad coachning och kontakt fullständigt och från 2014 svarade man att det skulle bli ett nytt informationsmöte i november/december. I december kom så meddelande att detta möte kommer att bli efter årsskiftet, troligen januari/februari i stället.

 

KF Kretsen bjöds i februari 2011 in till ett nytt informationsmöte om Umeå 2014 där det utlovades coachning och stöd för föreningarna. KF Kretsen sökte direkt dialog med Umeå 2014 för att försöka få besked om hur KF Kretsen kunde gå vidare med projektidéerna. Efter påtryckningar fick vi ett möte i mars med dåvarande chefen Stefan Andersson, ett möte som ingav hopp för projektet. Andersson gillade projektembryot och idén. Han tyckte att det ”var en självklar del av kulturhuvudstadsåret” och han uppmanade att ”tänk stort”, ”tänk att ni har resurser och beskriv vad ni vill göra”, ”vi kommer satsa stort på projekt” och ”detta borde kunna hamna hos politiken redan till sommaren, det är väldigt bra, skriv mer och lämna in projektet”. KF Kretsens delegation tog chefen på orden och uppfattade också ett löst hängande löfte om att ansökan skulle få coaching och få komma fram till de styrande. Andersson slutade dock abrupt sin tjänst på 2014 och därefter fanns ingen dialogpart för KF Kretsen som gav av Umeå 2014 utlovad coachning och stöd för projektprocessen.

Under våren 2011 sökte KF Kretsen ett stöd för en studieresa till WGT i Leipzig, det arrangemang som är Europas största inom området. Föreningen beviljades av Föreningsbyrån stödet och en delegation reste till Leipzig i Juni för att studera festivalen. En omfattande rapport skrevs och lämnades in där en analys visade hur Umeå kunde dra nytta av samma besöksnäringseffekter som Leipzig, dock såklart i en mindre skala med hänsyn till läge, omfattning osv.

 

I juni 2011 skrev KF Kretsen klart projektet utan dialog med eller utlovad coachning från 2014 och lämnade in ett ambitiöst och komplett projektförslag till Umeå 2014-kansliet. Respons uteblev och festivalgeneralen för Sunset Park krävde åter ett möte. Så den 22 augusti fick så KF Kretsen en halvtimmes sittning med bla konstnärlige ledaren Fredrik Lindegren och Annika Levin, ett möte som inte medförde mycket ljus för möjligheterna eller svar på frågorna.
Annika Levin ställde vid mötet frågan till Lina: ”Är ni inte rädda att förlora er identitet om ni får offentligt stöd? Det är ju inte vanligt att skattepengar går till sån här typ av kultur”.

Vi saknade ord. KF Kretsens delegation fick 30 minuter. Det var uppenbart att tjänstemännen inte var väl pålästa och inte särskilt intresserade. De ville ha en presentation av projektet, medan vi blev inbjudna till en dialog OM projektet (ett projekt vi ett halvår innan presenterat till deras administrativa chef, en process som de tydligen inte hört talas om eller än mindre delade dennes entusiasm inför).

Det stod klart att Umeå 2014s finansieringsmöjligheter verkade knappa och enligt de själva var den ekonomi vi föreslog (Projektomfattningen i dess största form var 2,8 mkr, en ansenlig summa men i perspektiv kontra andra projekt som sökts inte mer än i paritet med dem. Tilläggas ska att i dess minsta form handlade projektet om ca 1 mkr och flexibiliteten var stor från projektförslagets sida då vi som ovan beskrivits blivit uppmanade att ”göra det stort” av 2014s administrativa chef). KF Kretsen fick höra från konstnärlige ledaren Lindegren att ”detta är ju det största stödet någon festival får, det är för stort”. (Något som inte alls skulle visa sig vara sant). Oavsett så påminde vi om att initialt uppmanades föreningen att tänka stort. I jämförelse är heller inga avsevärt enorma siffror om man ser till andra arrangemang [not 2014: UxU 2,7 + mkr, Elektra +5 mkr, Kulturhuvudstadsinvigningen +25mkr, Nycirkusfestivalen ca 3mkr, se även reguljära festivalstöd till Jazz, MADE, mfl då större festivaler]. Och åter, tänk stort var orden. Inkludera en EUROPEISK DIMENSION. Stora belopp i såna sammanhang är, med all respekt, inte 100 000 kr [,vilket ju Umeå 2014 själva också visat i andra utdelade stöd.].

Uppföljning utlovades. Sedan dess har ingen respons eller annan kommunikation kommit från Umeå 2014 fram till skrivande stund.

Tyvärr har trots stora påtryckningar och kontaktförsök har alltså väldigt lite hänt från Umeå 2014’s sida och missnöjet är tyvärr i dagsläget stort hos föreningens medlemmar med bristen på struktur, kommunikation och gensvar från Umeå 2014. Kulturhuvudstadsåret är viktigt för KF Kretsen, för Umeå, för våra kulturarbetare. Programmet för kulturhuvudstadsåret ska enligt vad vi erfarit vara klart i en första version i början av 2013. Som en ideellt driven kulturorganisation ser vi med stor oro på det faktum att vi trots flera års arbete ännu inte vet något om eventuella reella möjligheter att delta med ett projekt. Det är mindre än ett år kvar att planera om man vill vara med i den viktiga förberedande marknadsföringen av året 2014 mot omvärlden och Europa, den omvärld där våra inresande finns!

KF Kretsen gör härmed frågan offentlig, vad händer med 2014?

UPPDATERING 2014-01-01
Vad har hänt sedan dess på detta område?

KF Kretsen mottog 2012 ett formellt avslag av projektet från tjänstemännen på besked per mail. Den delegationsordning som gällt för beslutet framgår inte, dvs har föreningens ansökan behandlats av kulturhuvudstadsutskottet eller har programgruppen mandatet att avslå projektansökan? Motivering finns egentligen inte alls då det är en hänvisning till värdföreningens ansökan. Vi frågar oss om detta är hur alla aktörer behandlats när de sökt stöd för särskild projektsatsning?


Programgruppen för Umeå2014 har nu tagit ställning till er ansökan om medfinansiering för projektet En kulturhuvudstad för alternativ kultur

Beslutet blir att Umeå2014 inte går in som medfinansiär. Sunset Park fyller en viktig funktion i Umeås kulturliv. Programgruppen hänvisar till det ökade årliga stöd som kulturnämnden beslutat om när det gäller värdföreningen Kretsen, och det stöd som Sunset Park får från Umeå kultur och Umeå Fritid. Två satsningar som gjorts för verksamheterna ska kunna växa och utvecklas fram till 2014.

Vi vill passa på att informera om möjligheten att söka pengar via siten http://www.fundedbyme.com/umea2014/

Lycka till , och oavsett om Umeå2014 medfinansierar ett projektförslag eller inte så blir allt som händer självklart en del av kulturhuvudstadsprogrammet under 2014.

Vänliga hälsningar
Programgruppen för Umeå2014

Här hänvisar alltså organisationen Umeå 2014 till de befintliga stöd som festivalen får av kulturnämnden. (Det är intressant att notera att Kulturnämnden ofta själva poängterar att de inte styrs av Umeå 2014)

Det går indirekt också att tolka som att man menar på att om det inte vore för 2014 så skulle aldrig den typen av festival fått ett existensberättigande utan att kulturnämndens beslut om att stödja en alternativkulturfestival i Umeå är den satsning Umeå 2014 som stad gör på området. Med samma retorik skulle man kunna undra om alla befintliga stöd borde ses som att de omöjliggör möjligheten att söka extrafinansiering för ett projekt som avser att genomföra en särskild satsning under programåret 2014? Eller gäller detta endast särskilda ej välkomna subkulturer?

Det är helt sant att Umeå Kultur och Umeå Fritid stöttat utvecklingen av festivalen, men om det ska tolkas som ersättning för möjligheten att få särskilt stöd för festivalen 2014 så pekar det på att denna festival är särbehandlad kontra de flesta övriga festivaler som uppbär årsstöd från Umeå Kommun. Dessa har i princip samtliga fått stora förstärkningar under och även i flera fall inför 2014.

Vidare kan man ställa frågan varför inte det från Kulturnämndens sida på något sätt gjorts gällande till KF Kretsen att ”de pengar ni får för att göra Sunset Park 2012 är medel ni ska tolka som Umeå 2014s sätt att ge er stöd för programåret 2014 och ska räknas som en satsning Umeå Kommun gör på er för att ni ska inkluderas”.

Det skulle i så fall också ha konsekvensen att i det sammanhanget har festivalen inget egenvärde förutom att vara extratillskott för programåret… Vidare hade det medfört en reaktion från föreningens sida i det skedet där vi då hade ifrågasatt sådant besluts innebörd och framför allt i så fall vidhållit att summorna då borde regleras i förhållande till den ambitionen och innebörden.

Ingenstans rimmar alltså hanteringen ens med regelverk för kommunens bidragsgivning, kommunallagstiftning eller ens cutym för projektdefinition och hantering hos någon bidragsgivare.

Avslutningsvis har man fräckheten att säga till en kultur som kännetecknas AV DIY att ni kan väl ”crowdfunda”? Visst, andemeningen är fin att ”tipsa” om annan finansiering men gör man samma sak till de stora kulturinstitutionerna i stället för att ge stöd?

Dvs, indirekt säger man: ”vill ni vara delaktiga i kulturhuvudstadsprogrammet får ni allt betala lite extra år 2014, det klarar ni nog av, för vi har andra saker att prioritera med era skattepengar….”

Vad har hänt sen?
Sunset Parks festivalgeneral fram till 2012 skrev året tidigare till ordförande för Kulturhuvudstadsgruppen Marie-Louise Rönnmark och bad om dialog. Inget svar har kommit. Åtskilliga mail, möten och samtal har förts i försök att få vara delaktiga.

KF Kretsens ordförande belyste i samtal med Fredrik Lindegren i maj 2012 viljan att KF Kretsen vill vara med på något sätt och att även om projektförslaget nekats hoppas vi att Umeå 2014 kan inkludera på andra sätt. Svaret var att man skulle kolla på det och återkomma. Ingen återkoppling har skett överhuvudtaget, varken personligen, per mail, telefon eller på annat sätt. Då KF Kretsen aktivt – på alla sätt – sökt dialog med 2014 sedan 2006 så tyckte vi att för en gångs skull skulle vi vänta och se när det kom från andra hållet också, men det var uppenbarligen inte ett viktigt ärende är den tolkning vi får göra.

UPPDATERING 2014-08-03
Marie-Louise Rönnmark, ordförande i styrgruppen för Umeå 2014, således det högst beslutande organet, visade i en intervju i tidningen QLTR på sin bristande kunskap om subkulturerna:
http://qltr.se/2012/05/05/2014-intervju-med-marie-louise-ronnmark/

Nedan följer citat ur intervjun:


Men hur ska ni få in subkulturerna i Umeå 2014?
– Det är en fråga jag känner starkt för. Subkulturen vill ju ofta stå utanför…
Marie-Louise, subkulturen vill inte stå utanför Umeå 2014. Subkulturen är ju en så pass historiskt sett, och även idag, stark kraft i den här stan och det vore väl fel att lämna dem utanför?
– Det är absolut inte för sent än! Det är viktigt att hålla dialogen levande. Öppen och levande. Jag brukar säga att den bästa tanken ännu inte är tänkt. Jag tror att subkulturen är jätteviktig och har mycket att komma med.

Ett exempel, festivalen Sunset Park, varför inte inkludera denna festival i Umeå 2014 som ett led i att verkligen stå för att ”subkultur är jätteviktig”?
(Marie-Louise delegerar frågan vidare till kulturnämndens ordförande Tomas Wennström, som också närvarar vid samtalet.)
– Till Umeå 2014 har vi valt att satsa på bland annat Samiska veckan och Littfest men självklart måste vi ta ansvar för våra festivaler som redan finns, däribland Sunset Park. För mig är det väldigt mycket som personifierar Umeå, subkultur inkluderat. Subkultur är något som lyfter och utvecklar! Subkulturen är jättespännande.

Marie-Louise och Tomas Wennström har alltså fått frågan. Att Tomas Wennström stöttat Sunset Park i egenskap av hans roll som Kulturnämndens ordförande vet KF Kretsen. Det är i sig ett oerhört bra initiativ och något som Umeå sticker ut i Sverige med (och det om något säger väl hur illa det är ställt för subkulturella rörelser att bli inkluderade i kulturpolitiken). Marie-Louise däremot verkar undvika frågan lika mycket som hon undvek att svara på festivalgeneralen Lina Reichwaldts mail.

4 Juni 2014 hölls en kulturpolitisk debatt/diskussion på Umeå Folkets Hus. Vänsterpartiets Daniel Kallos (som är med i styrgruppen för 2014) vidhöll bestämt att han aldrig minsann nekat en ansökan från subkulturerna till 2014. Man kan stillsamt tänka, undrar hur det kan komma sig? Kanske för att en ansökan aldrig fått nå fram till styrgruppen?

I skrivande stund har ingen som helst kommunikation från Umeå 2014 rörande detta inkommit. Det enda KF Kretsen fått är informationsbrev och en formell fråga från samordnaren av programmet tidigare under år 2013 om vi vill skicka in något till programmet (som kanske kommer med – som vi själva får finansiera). Där har Sunset Park och KF Kretsen inte kunnat bidra med något eftersom beslut om verksamhetsstöd – dvs förutsättningar för att göra arrangemang under 2014, kommit i december 2013… och således stod föreningen för ett moment 22, att besluta om att medverka med något utan finansieringsbeslut vid tiden för beslut, vilket om man inte vill försätta föreningen i risk är ett beslut som klokt då blir ett nej – tillsvidare.

Allt detta har sammantaget inte minskat vår organisations besvikelse kring hanteringen och vi står fast vid vår öppna fråga. Vi tror faktiskt att det finns kloka politiker och tjänstemän som förstår detta problem och som inte kommer behandla oss diskriminerande som följd av att vi offentliggör denna problemställning. Vi vet att vi har ett förtroende och vi har levererat därtill. Därför törs vi också säga ifrån när något är fel.

Nu är det augusti 2014. KF Kretsen fick ett (trots stora försök till att i dialog med Umeå Kommun betona vikten av att få delaktighet och något slags extra stöd 2014) oförändrat stöd till Sunset Park-festivalen. Beslutet togs att ändå försöka göra en festival 2014, om än något annat och något som – för att uppfylla klichén om subkulturernas utanförskap – inte ingår i programårets utbud då vi inte mottagit någon som helst signal om att något av våra 8 år av initiativ och försök varit av intresse för Umeå 2014.

Vi ser hur konkurrensen hårdnat i Umeå. Det fanns nästan inga lediga dagar att boka på Umeå Folkets Hus för hösten 2014 när vi frågade 2012(!). Det finns nästan inga hotellrum att boka på den enda helg som fanns konsertlokaler. Sponsorerna är hårt ansatta av anlitade säljbolag för kulturhuvudstadsapparaten som konkurrerar ut de mindre aktörerna. Marknadsföringskanalerna är igenkorkade, i synnerhet av 2014-propagandan. Ingenstans ser vi att 2014 bjuder förutsättningar som på något sätt är BÄTTRE för den subkulturella festival vi arrangerar. Vi ser inte hur ”kulturlivet som lyfter” inkluderar oss. Vi har sedan dag ett av kampanjen för 2014 varit en engagerad, närvarande och initiativrik aktör. Vi har kontinuerligt fått nobben, frysts ut, ignorerats och gömts bort.

Nu stundar ca 2 månader till årets festival. Vi kommer att satsa stora egna medel i det hela för att klara av det. ”Crowdfunding” heter det väl? Vi konstaterar att Kulturhuvudstadens löften var lögner, att viljan att inkludera var retorik och att vi inte är en del av Umeås ”kulturliv”. Det finns inga plåster på det såret, Umeå 2014.

Klockan slår 2 minuter i 12 för våra subkulturer i 2014-uret.

PS:
Avslutningsvis vill vi understryka att KF Kretsen är glada för det stöd som Umeå Kultur och Umeå Fritid samt Umeå Kommun i övrigt gett föreningen och vår verksamhet sedan starten! Tack för det. Vi är glada att ha förtroende, stöd och god dialog med många parter på Umeå Kommun. Vi har också fått kämpa under åren för att få ett erkännande.

Det ska INTE sammanblandas med vår kritik gentemot Umeå 2014-organisationens hanterande av vårt projektförslag och dess process. Vår kritik HÄR handlar om UMEÅ 2014 och dess organisation och genomförande.