Organisation

society.jpg

KF Kretsen har en mycket flexibel och organisk organisationsmodell. Ytterst är som alltid i en demokratisk förening årsmötet. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut och till hjälp finns i vissa fall även personal/tjänstemän.

Föreningen vill verka som en möjliggörare, en slags infrastruktur för dess medlemmar. Inriktningen av verksamheten, innehållet, ska avgöras av medlemmarna själva. Målet är att medlemmarna ska ha största möjliga inflytande över just sin verksamhet. Detta möjliggörs främst genom utskottsmodellen.

Utskott – artister, grupper och nätverk
Utskotten bildas när några av våra medlemmar vill starta ett eget projekt eller verksamhet inom föreningens regi. Utskotten har då själva möjlighet att i stora drag besluta om sin verksamhet. Man kan jämföra modellen med den i Sverige använda parlamentariska modellen för vår regering, riksdag och departement. Utskotten kan ses som arbetsgrupper eller intressegrupper. Utskotten är av olika karaktär, vissa fasta och vissa likt nätverk. De fungerar när de har behov, inte per automatik eller på order ovanifrån, vilket ger att verksamhet sker på medlemmarnas villkor.

Exempelvis har vi dansgrupper, musikensembler och arrangörsgrupper. Förutom utskott finns även t.ex diverse arbetsgrupper, projektgrupper och andra tillfälliga samarbetsformer, allt för att skapa största möjliga dynamik och utvecklingsmöjligheter med fokus på verksamhetsinnehållet.

KF Kretsen satsar även på samverkan med alla tänkbara parter, offentlig förvaltning, näringsliv, föreningar, eldsjälar, nätverk och grupper, band och artister osv.