Metodik

KF Kretsen har en mängd olika pedagogiska modeller för utveckling, projekthantering osv. De flesta utvecklas löpande i föreningen och vi ser det som viktigt att försöka dokumentera tankar om utveckling och framtid då kultursektorn ligger långt bakom idrottsrörelsen när det kommer till att vara duktig på att arbeta med ledarutveckling, metodik och målbilder.
Nedan presenteras i korthet några exempel:

SSF – samla, synliggör, förverkliga

Alla metoder beskrivna här är sådana som finns ständigt integrerade i Kretsens verksamhet, men SSF i kanske högre grad då den arbetsmetoden används både medvetet och omedvetet i all vår verksamhet och på alla nivåer. Det är en modell som legat till grund för våra mest framgångsrika projekt, och bidragit att utveckla nyskapande kulturprojekt, tex Umeås Kulturnatta!

SBF-metoden

SBF står för “Steget bortom fritidsgården” och är modell för att individanpassa de variabler som den individuella kompetensutvecklingen är baserad på. Här tar vi fasta på de olika parametrar som kan påverka utvecklingskurvan.

Dessa parametrar är Tid (t), Sysselsättning/innehåll (s) samt Omgivning/Miljö (o).

Utvecklingen (u) kan beskrivas så här:

u = t * s * o

Indirekt-systemet

Indirekt är en metod som utvecklats av ungdomsförbundet In och, som KF Kretsen ser det, möjliggör direktdemokrati och indirekt möjliggör för eldsjälar att förverkliga idéer i ett demokratiskt forum utifrån ett individperspektiv, utan att vara bundna till traditionella former av organiserande. Det är en modern och spännande utvecklingsplattform som lyckas med konststycket att dels vara banbrytande och dels hålla sig inom redan vedertagna former för föreningslivet!

REMI – Rör ej min identitet!

En metod för att ta sig ur dödläget. REMI-metoden i korthet innebär att se utifrån ett individperspektiv istället för ur ett grupperingsperspektiv. Utifrån denna metod togs projekt Antidote fram, ett jämställdhetsprojekt som beskrivs mer ingående under “Projekt”.

Man måste förstå detta essentiella i människans natur: en vilja att ses som en individ och utifrån de individuella förutsättningarna tillhöra en grupp. Dagens syn på det hela är tvärtom: din identitet fås genom en grupptillhörighet.

Nexus-metoden

Nexus metoden är ett sätt att beskriva den samverkansmodell som Projekt Nexus utvecklade och anammade. Enkelt uttryckt är detta ett sätt för föreningar, organisationer och formella/informella nätverk att mötas och samarbeta, utbyta erfarenheter kring frågor som berör över gränserna!